info@leimena.org    +6221 52880355/56     +6221 52880362

A. Evaluasi Sesi Kompetensi Komparatif: Memahami Kekristenan - Chris Seiple

Sangat Tidak BermanfaatTidak BermanfaatNetralBermanfaatSangat Bermanfaat
Sangat Tidak Bermanfaat
Tidak Bermanfaat
Netral
Bermanfaat
Sangat Bermanfaat
Sangat Tidak SetujuTidak SetujuNetralSetujuSangat Setuju
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju

B. Evaluasi Sesi Kompetensi Kolaboratif - Chris Seiple

Sangat Tidak BermanfaatTidak BermanfaatNetralBermanfaatSangat Bermanfaat
Sangat Tidak Bermanfaat
Tidak Bermanfaat
Netral
Bermanfaat
Sangat Bermanfaat
Sangat Tidak SetujuTidak SetujuNetralSetujuSangat Setuju
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju